PRIVACYBELEID

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

2. Wat voor soort gegevens hebben we over u en hoe hebben we deze verkregen?

De categorieën persoonsgegevens die wij van klanten en leveranciers verwerken zijn:

I. Identificatiegegevens

II. Post- of elektronische adressen

III. Commerciële informatie

IV. Economische en transactiegegevens

V. Navigatiegegevens

VI. Speciaal beschermde gegevens: gezondheid, in het geval van werknemers

VII. Afbeelding/stem

VIII. Geolocatiegegevens

IX. biometrische gegevens

We hebben alle bovengenoemde gegevens rechtstreeks van u verkregen door het indienen van een commercieel aanbod, contractvoorstel, enz., of via uw bedrijf door ons de identificatiegegevens en andere informatie te verstrekken die nodig zijn om het voorwerp van de contractuele relatie tussen de partijen. Het is een verplichting van u of uw bedrijf om ons de bijgewerkte gegevens te verstrekken in geval van wijziging.

3. Met welk doel verwerken wij uw gegevens?

We behandelen de gegevens die door geïnteresseerde personen worden verstrekt om verschillende activiteiten te beheren die zijn afgeleid van specifieke procedures die worden uitgevoerd op het gebied van verkoop, after-sales service, leveranciersbeheer, kwaliteit van de diensten, enz. Op deze manier zullen we uw gegevens gebruiken om een van de volgende acties uitvoeren:

I. Levering van de gevraagde diensten of levering van het gekochte product.

II. Het verzenden van de gevraagde informatie via het contactformulier op onze website of enig ander contactmiddel met ons bedrijf,

III. Bied zowel potentiële klanten als onze klanten aanbiedingen van producten en diensten die van belang zijn,

IV. Uitvoeren van het administratieve, fiscale en boekhoudkundige beheer van onze klanten en/of leveranciers,

V. Tevredenheidsonderzoeken, marktonderzoeken, enz. uitvoeren om u de meest geschikte aanbiedingen en een optimale servicekwaliteit te kunnen bieden, enz.

VI. Arbeidsbeheer van de werknemer.

4. Hoe lang bewaren we uw gegevens?

De persoonlijke gegevens met betrekking tot natuurlijke personen die zijn gekoppeld aan potentiële klanten, klanten en leveranciers die we verzamelen via de verschillende contactformulieren en/of het verzamelen van informatie (inclusief de gegevens die worden verzameld via cookies, indien van toepassing) worden bewaard zolang hun informatie niet aangevraagd. verwijdering door de belanghebbende. De gegevens die door onze klanten en leveranciers worden verstrekt, worden bewaard zolang de commerciële relatie tussen de partijen in stand blijft, met inachtneming van in ieder geval de minimale wettelijke bewaartermijnen naargelang de zaak.

De gegevens van werknemers worden bewaard zolang de arbeidsrelatie in stand blijft en in ieder geval volgens wat de arbeidswetgeving hiervoor voorschrijft.

In het geval van de beelden die zijn verkregen door het videobewakingssysteem, zal de bewaartermijn ervan 1 maand zijn, in overeenstemming met de bepalingen van artikel 22.3 van de LOPGDDD, tenzij ze moeten worden bewaard voor levering aan de bevoegde autoriteiten.

In ieder geval bewaren we uw persoonsgegevens voor een periode die redelijkerwijs nodig is, rekening houdend met onze behoeften om te reageren op vragen die zich voordoen of problemen op te lossen, verbeteringen aan te brengen, nieuwe diensten te activeren en te voldoen aan de vereisten die vereist zijn door de toepasselijke wetgeving . Dit betekent dat we uw persoonlijke gegevens gedurende een redelijke periode kunnen bewaren, zelfs nadat u bent gestopt met het gebruik van onze producten of nadat u bent gestopt met het gebruik van deze website. Na deze periode worden uw persoonsgegevens uit al onze systemen verwijderd.

5. Wat is de rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens?

Afhankelijk van het type gegevensverwerking is de legitimatiegrondslag als volgt:

BEHANDELINGRECHTSGRONDSLAG
Boekhoudbeheer: facturatiebeheer met klanten en/of leveranciersOnderhoud, ontwikkeling en controle van de contractuele relatie tussen de partijen
Fiscaal beheer: toepassing van inhoudingen, bonussen, enz.Onderhoud, ontwikkeling en controle van de contractuele relatie tussen partijen; Naleving van wettelijke verplichtingen
Administratief beheer: logistiek beheer, magazijn, leveringen aan klanten, goederenontvangst, enz.Onderhoud, ontwikkeling en controle van de contractuele relatie tussen de partijen
Marketing: Commerciële acties over onze producten of diensten gericht op onze klanten of die mensen die in het verleden informatie hebben gevraagd over onze producten en diensten, inclusief het uitvoeren van tevredenheidsonderzoeken voor onze klanten.Met vrije en ondubbelzinnige toestemming van de belanghebbende (potentiële klanten), verklaren wij dat de intrekking van deze toestemming in geen geval de uitvoering van het contract tussen de partijen kan bepalen; het legitieme belang van het bedrijf bij de promotie en commercialisering van producten of diensten die vergelijkbaar zijn met die welke in het verleden door geïnteresseerde personen zijn verkregen of aangevraagd.
Als u werknemer bent, voor Arbeidsbeheer: administratief, boekhoudkundig en fiscaal beheer van werknemers. Beheer van de werkdagregistratie: begin- en eindtijd van de dag, evenals overuren.Uitvoering van een arbeidsovereenkomst. Wettelijke naleving
Videobewaking: Arbeidscontrole.Uitvoering van een contract. Artikel 89 LOPGDDD en 20.3 Arbeidersstatuut.
Afbeeldingen/stem van werknemers: publicatie van afbeelding/stem op de bedrijfswebsite, bedrijfsboeken en RRSS om het personeel bekend te maken.Uitdrukkelijke toestemming van de belanghebbende.
Geolocatie: Arbeid en ruimtelijke controle van bedrijfsvoertuigen en mobiele telefoons.Uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Artikel 20.3 van het Arbeidersstatuut en 90 van de LOPGDDD. Het gerechtvaardigd belang van de verantwoordelijke.

In het geval dat u uw persoonlijke gegevens niet verstrekt, kunt u uw contract niet uitvoeren en niet voldoen aan wettelijke verplichtingen of die van overheidsinstanties.

6. Aan welke ontvangers worden uw gegevens doorgegeven?

We zullen uw persoonlijke gegevens niet overdragen aan een derde partij die ze wil gebruiken in zijn direct marketingacties, behalve in het geval dat u ons uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven om dit te doen.

We informeren u dat we uw persoonsgegevens kunnen verstrekken aan overheidsinstanties en bevoegde autoriteiten in die gevallen waarin we wettelijk verplicht zijn of in gevallen waarin we te goeder trouw van mening zijn dat een dergelijke actie redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan een gerechtelijke werkwijze. ; om een claim of wettelijke eis te beantwoorden of om de rechten van het bedrijf of zijn klanten en het grote publiek te beschermen.

Wij informeren u dat uw gegevens niet zullen worden overgedragen of gecommuniceerd aan derden, het bedrijf is als enige verantwoordelijk voor de behandeling en bewaring ervan.

Ja, we zullen uw persoonlijke gegevens aan derden verstrekken (bijv. internetproviders die ons helpen onze website te beheren of de gecontracteerde diensten uit te voeren, computerondersteuning en onderhoudsbedrijven, logistieke bedrijven, agentschappen en belasting- en boekhoudkundig advies, enz.) . In elk geval moeten deze derden te allen tijde hetzelfde beveiligingsniveau handhaven als wij met betrekking tot uw persoonlijke gegevens en, indien nodig, zullen zij gebonden zijn aan wettelijke verplichtingen om uw persoonlijke gegevens privé en veilig te houden . , en ook om de informatie alleen te gebruiken volgens specifieke instructies van het bedrijf.

7. Gegevensoverdracht naar derde landen?

Gegevensoverdracht naar derde landen is niet gepland.

8. Wat zijn uw rechten als belanghebbende?

Iedereen heeft het recht om bevestiging te krijgen over het al dan niet verwerken van persoonsgegevens die op hem of haar betrekking hebben.

Belanghebbenden kunnen met name het recht op toegang tot hun persoonsgegevens vragen, en deze ook in een gangbaar formaat en mechanisch lezen als de behandeling langs elektronische weg wordt uitgevoerd (overdraagbaarheidsrecht).

Evenzo kunnen geïnteresseerde personen het recht vragen om onnauwkeurige gegevens te corrigeren of, in voorkomend geval, om verwijdering vragen wanneer, onder andere, de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

Bovendien kunnen de belanghebbende partijen in bepaalde omstandigheden verzoeken om beperking van de verwerking van hun gegevens, of in bepaalde omstandigheden en om redenen die verband houden met hun specifieke situatie, kunnen de belanghebbenden hun recht uitoefenen om zich te verzetten tegen de verwerking van hun gegevens. We zullen stoppen met het verwerken van de gegevens, behalve om dwingende legitieme redenen, de uitoefening of verdediging van mogelijke claims, of in die uitzonderingen die zijn vastgelegd in de toepasselijke regelgeving.

Evenzo informeren wij u dat u het recht heeft om uw verleende toestemming op elk moment in te trekken, zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de behandeling op basis van de toestemming voorafgaand aan de intrekking ervan.

Evenzo wordt de gebruiker geïnformeerd dat hij op elk moment de bovengenoemde rechten kan uitoefenen door ons te schrijven met behulp van de contactgegevens die in punt 1 staan, en een kopie van zijn identiteitsbewijs bij te voegen.

U hebt ook het recht om een claim in te dienen bij het Spaanse agentschap voor gegevensbescherming, vooral wanneer u geen voldoening hebt gekregen bij het uitoefenen van uw rechten.

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php

Anderzijds, in overeenstemming met de bepalingen van Wet 34/2002 van 11 juli betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, verbinden wij ons ertoe geen commerciële informatie te verzenden als u ons hiervan op de hoogte hebt gesteld.

INFORMATIEVE CLAUSULE VOOR DE E-MAIL (indien we een website hebben)

Dit bericht en de bijlagen zijn uitsluitend gericht aan de ontvanger en kunnen vertrouwelijke informatie bevatten die onder het beroepsgeheim valt. De reproductie of distributie ervan is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van BOOKING HOSTELS S.L. Als u niet de uiteindelijke ontvanger bent, verwijder deze dan en laat het ons op deze manier weten.

Evenzo informeren wij u dat wij de gegevens die u ons heeft verstrekt behandelen voor het uitvoeren van administratief, boekhoudkundig en fiscaal beheer, evenals om u commerciële communicatie over onze producten en/of diensten te sturen. Legitimatie: Toestemming van de belanghebbende en/of uitvoering van een overeenkomst en/of gerechtvaardigd belang van de verantwoordelijke. Er worden geen gegevens aan derden doorgegeven. U hebt het recht op toegang, rectificatie en verwijdering van de gegevens, evenals andere rechten, vermeld in de aanvullende informatie, die u kunt raadplegen in: de JURIDISCHE MEDEDELING van onze website: https://nesthostelsvalencia.com/

Als u onze informatie niet wilt ontvangen, neem dan contact met ons op door een e-mail te sturen naar het volgende adres: info@feetuphostels.com