Privacybeleid

Privacybeleid Nest Hostels Valencia

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

 • Haar bedrijfsnaam is: NEST HOUSE SL.
 • CIF/NIF/NIE is: B97490999
 • Het hoofdkantoor is gevestigd op: CALLE DE LA PAZ, 36
 • Ingeschreven in het handelsregister van: VALENCIA, VOLUME 9055, BOEK 6339, FOLIO 37, SECTIE 8, BLAD V-134583, VERMELDING 1.
 • Phone: +34963285515
 • Email: info@feetuphostels.com

2. Welke gegevens hebben wij over u en hoe hebben wij die verkregen?

De categorieën persoonsgegevens die we verwerken over klanten en leveranciers zijn:

 • I. Identificatiegegevens
 • II. Post of elektronische adressen
 • III. Commerciële informatie
 • IV. Economische en transactiegegevens
 • V. Navigatiegegevens
 • VI. Speciaal beschermde gegevens: gezondheid, in het geval van werknemers
 • VII. Beeld/stem
 • VIII. Geolokalisatiegegevens
 • IX. Biometrische gegevens

Wij hebben alle voornoemde gegevens rechtstreeks van u verkregen door de presentatie van een commerciële aanbieding, contractueel voorstel, enz., of via uw bedrijf door ons de identificatiegegevens en andere informatie te verstrekken die nodig zijn om het voorwerp van de contractuele relatie tussen de partijen uit te voeren. U of uw bedrijf zijn verplicht ons de bijgewerkte gegevens te verstrekken in geval van wijziging.

3. Voor welk doel verwerken wij uw gegevens?

Wij behandelen de door de betrokken personen verstrekte gegevens om verschillende activiteiten te beheren die voortvloeien uit specifieke procedures op het gebied van verkoop, service na verkoop, beheer van leveranciers, kwaliteit van diensten, enz. Zo gebruiken wij uw gegevens om een van de volgende acties uit te voeren:

 • I. Verrichting van de gevraagde diensten of levering van het gekochte product.
 • II. Het verzenden van de gevraagde informatie via het contactformulier op onze website of via een andere wijze van contact met ons bedrijf.
 • III. Zowel potentiële klanten als onze klanten aanbiedingen van interessante producten en diensten doen.
 • IV. Het administratieve, fiscale en boekhoudkundige beheer van onze klanten en/of leveranciers uitvoeren.
 • V. Het uitvoeren van tevredenheidsonderzoeken, marktstudies, enz. om u de meest geschikte aanbiedingen en geoptimaliseerde kwaliteit van dienstverlening, enz. te kunnen bieden.
 • VI. Beheer van werknemersarbeid.

4. Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

De persoonsgegevens van natuurlijke personen gekoppeld aan potentiële klanten, klanten en leveranciers die we verzamelen via de verschillende contactformulieren en/of informatieverzameling (inclusief de gegevens verzameld via cookies, indien van toepassing) worden bewaard zolang hun informatie niet wordt opgevraagd. verwijdering door de betrokken partij. De gegevens die door onze klanten en leveranciers worden verstrekt, worden bewaard zolang de commerciële relatie tussen de partijen in stand blijft, waarbij in ieder geval de minimale wettelijke bewaartermijnen naargelang het onderwerp in acht worden genomen.

De gegevens van werknemers worden bewaard zolang de arbeidsverhouding voortduurt en in ieder geval volgens hetgeen de arbeidswetgeving daartoe voorschrijft.

Voor de door het videobewakingssysteem verkregen beelden bedraagt de bewaartermijn één maand, overeenkomstig de bepalingen van artikel 22.3 van de LOPDGDD, tenzij zij moeten worden bewaard voor afgifte aan de bevoegde autoriteiten.

In elk geval bewaren wij uw persoonsgegevens gedurende een periode die redelijkerwijs noodzakelijk is, rekening houdend met onze behoeften om te reageren op vragen die rijzen of problemen op te lossen, verbeteringen aan te brengen, nieuwe diensten te activeren en te voldoen aan de vereisten die door de toepasselijke wetgeving worden opgelegd. Dit betekent dat wij uw persoonsgegevens gedurende een redelijke periode kunnen bewaren, zelfs nadat u bent gestopt met het gebruik van onze producten of nadat u bent gestopt met het gebruik van deze website. Na deze periode worden uw persoonsgegevens uit al onze systemen verwijderd.

5. Wat is de rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens?

Afhankelijk van het type gegevensverwerking is de legitimatiegrondslag als volgt:

BehandelingRechtsgrondslag
Beheer van de boekhouding: Beheer van facturen met klanten en/of leveranciersOnderhoud, ontwikkeling en controle van de contractuele relatie tussen de partijen
Fiscaal beheer: Atoepassing van inhoudingen, bonussen, enz.Onderhoud, ontwikkeling en controle van de contractuele relatie tussen de partijen; Naleving van wettelijke verplichtingen
Administratief beheer: Logistiek beheer, magazijn, leveringen aan klanten, ontvangst van goederen, enz.Onderhoud, ontwikkeling en controle van de contractuele relatie tussen de partijen
Marketing: Commerciële acties over onze producten of diensten gericht op onze klanten of mensen die in het verleden om informatie over onze producten en diensten hebben gevraagd, met inbegrip van het houden van tevredenheidsonderzoeken voor onze klanten.Met vrije en ondubbelzinnige toestemming van de belanghebbende (potentiële klanten) verklaren wij dat de intrekking van deze toestemming in geen geval de uitvoering van het contract tussen de partijen kan beïnvloeden; het legitieme belang van de onderneming bij de promotie en commercialisering van producten of diensten die vergelijkbaar zijn met die welke in het verleden door belangstellenden zijn verkregen of aangevraagd.
Als u een werknemer bent, voor Arbeid-Management: Administratief, boekhoudkundig en fiscaal beheer van werknemers. Beheer van de registratie van werkdagen: Begin- en eindtijd van de dag en overuren.Uitvoering van een arbeidsovereenkomst. Naleving van de wet
Videobewaking: Arbeidscontrole.Uitvoering van een contract. Artikel 89 LOPDGDD en 20.3 Werknemersstatuut.
Beelden/stem van werknemers: Publicatie van beeld/stem op de bedrijfswebsite, bedrijfsboeken, en RRSS om het personeel bekend te maken.Uitdrukkelijke toestemming van de belanghebbende.
Geolocatie: Arbeids- en ruimtelijke controle van bedrijfsvoertuigen en mobiele telefoons.Uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Artikel 20.3 van het werknemersstatuut en 90 van de LOPDGDD. Het legitieme belang van de verantwoordelijke.

Als u uw persoonlijke gegevens niet verstrekt, kunt u uw contract niet uitvoeren en niet voldoen aan wettelijke verplichtingen of verplichtingen van overheidsinstanties.

Als u uw persoonlijke gegevens niet verstrekt, kunt u uw contract niet uitvoeren en niet voldoen aan wettelijke verplichtingen of verplichtingen van overheidsinstanties.

6. Aan welke ontvangers worden uw gegevens meegedeeld?

Wij zullen uw persoonsgegevens niet doorgeven aan derden die deze willen gebruiken voor hun direct marketing acties, behalve in het geval dat u ons daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

Wij informeren u dat wij uw persoonsgegevens kunnen verstrekken aan overheidsinstanties en bevoegde autoriteiten in die gevallen waarin wij wettelijk verplicht zijn of in gevallen waarin wij, te goeder trouw handelend, van mening zijn dat een dergelijke actie redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan een gerechtelijk proces; om te reageren op een vordering of een juridisch verzoek of om de rechten van het bedrijf of zijn klanten en het publiek in het algemeen te beschermen.

Wij informeren u dat uw gegevens niet worden overgedragen of doorgegeven aan derden, het bedrijf is als enige verantwoordelijk voor de behandeling en bewaring ervan.

Ja, wij verstrekken uw persoonsgegevens aan derden (bijvoorbeeld internet service providers die ons helpen onze website te beheren of de gecontracteerde diensten uit te voeren, computerondersteunings- en onderhoudsbedrijven, logistieke bedrijven, agentschappen en belasting- en boekhoudkundig advies, enz.) In elk geval moeten deze derden te allen tijde dezelfde veiligheidsniveaus handhaven als wij met betrekking tot uw persoonsgegevens en, indien nodig, zijn zij gebonden aan wettelijke verplichtingen om uw persoonsgegevens privé en veilig te houden. en ook om de informatie alleen te gebruiken volgens specifieke instructies van het bedrijf.

7. Doorgifte van gegevens aan derde landen?

Gegevensoverdracht naar derde landen is niet gepland.

8. Wat zijn uw rechten als belanghebbende?

Iedereen heeft het recht om bevestiging te krijgen of wij al dan niet persoonsgegevens verwerken die hem of haar betreffen.

Meer bepaald kunnen de betrokkenen verzoeken om het recht van toegang tot hun persoonsgegevens en om deze in een gangbaar formaat en mechanische lezing te ontvangen indien de behandeling langs elektronische weg plaatsvindt (recht op overdraagbaarheid).

Evenzo kunnen belanghebbenden verzoeken om rectificatie van onjuiste gegevens of, in voorkomend geval, om verwijdering van de gegevens wanneer deze, onder andere, niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld.

Bovendien kunnen de betrokkenen in bepaalde omstandigheden verzoeken om beperking van de verwerking van hun gegevens, of in bepaalde omstandigheden en om redenen die verband houden met hun specifieke situatie, hun recht uitoefenen om zich te verzetten tegen de verwerking van hun gegevens. Wij zullen de verwerking van de gegevens stopzetten, behalve om dwingende legitieme redenen, de uitoefening of verdediging van eventuele vorderingen, of in de uitzonderingen die in de toepasselijke regelgeving zijn vastgelegd.

Evenzo informeren wij u dat u het recht hebt om uw verleende toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de behandeling op basis van de toestemming vóór de intrekking ervan.

Evenzo wordt de Gebruiker ervan op de hoogte gesteld dat hij te allen tijde zijn voornoemde rechten kan uitoefenen door ons schriftelijk te contacteren via de in punt 1 vermelde contactgegevens en een kopie van zijn identiteitsbewijs bij te voegen.

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij het Spaanse Bureau voor gegevensbescherming, met name wanneer u geen genoegdoening hebt gekregen bij de uitoefening van uw rechten.

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php

Overeenkomstig de bepalingen van wet 34/2002, van 11 juli, betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, verbinden wij ons er echter toe geen commerciële informatie te verzenden indien u ons daarvan op de hoogte hebt gesteld.

Privacybeleid Nest Hostels Valencia
Privacybeleid Nest Hostels Valencia
event_available

Direct booking

bubble

No intermediary

breakfast_dining

Breakfast and lunch

hiking

Walking tours

family_restroom

Family rooms

diversity_3

Shared rooms

BASIC INFORMATION ON PERSONAL DATA PROTECTION
Responsible: NEST HOUSE SL.
Purpose: As well as to send you commercial information about our products and services.
Legitimation: Your own consent, legitimate interest.
Recipient: We will not pass on your data to third parties, unless legally obliged to do so.
Rights: You may exercise your rights of access, rectification or deletion of data, as well as other rights at info@feetuphostels.com.
Likewise, we inform you that if you do not wish to receive commercial information about our products and services, please let us know in the body of the message (in the form above) or write to us at the email address indicated in the previous paragraph.
Additional information: nesthostelsvalencia.com

event_available

Direct boeken

bubble

Geen tussenpersoon

breakfast_dining

Ontbijt en lunch

hiking

Wandeltochten

family_restroom

Familiekamers

diversity_3

Gedeelde kamers

BASISINFORMATIE OVER DE BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS
Verantwoordelijk: NEST HOUSE SL.
Doel: alsmede om u commerciële informatie over onze producten en diensten toe te sturen.
Legitimatie: Uw eigen toestemming, legitiem belang.
Ontvanger: Wij geven uw gegevens niet door aan derden, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn..
Rechten: U kunt uw recht op toegang, rectificatie of verwijdering van gegevens, alsmede andere rechten uitoefenen bij info@feetuphostels.com.
Evenzo informeren wij u dat als u geen commerciële informatie over onze producten en diensten wenst te ontvangen, u ons dat kunt laten weten in de body van het bericht (in het formulier hierboven) of ons kunt schrijven op het e-mailadres dat in de vorige paragraaf is vermeld..
Aanvullende informatie: nesthostelsvalencia.com