Wettelijke vermeldingen

Wettelijke vermeldingen Nest Hostels Valencia

1. Doel en aanvaarding

Deze wettelijke kennisgeving regelt het gebruik van de website https://nesthostelsvalencia.com/ (hierna: HET WEB), eigendom van BOOKING HOSTELS SL. (hierna: DE EIGENAAR VAN DE WEB)..

Het surfen op de website van DE EIGENAAR VAN DE WEB betekent dat de gebruiker ervan akkoord gaat met alle bepalingen in deze juridische mededeling, die gewijzigd kunnen worden.

De gebruiker verbindt zich tot een correct gebruik van de website in overeenstemming met de wet, de goede trouw, de openbare orde, het verkeersgebruik en deze juridische kennisgeving. De gebruiker zal de EIGENAAR VAN DE WEBSITE of derden aanspreken voor alle schade die kan worden veroorzaakt als gevolg van een schending van deze verplichting.

2. Identificatie en communicatie.

DE EIGENAAR VAN HET WEB, in overeenstemming met wet 34/2002, van 11 juli, betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, informeert u dat:

  • De bedrijfsnaam is: BOOKING HOSTELS SL.
  • CIF/NIF/NIE is: B98157274
  • Het hoofdkantoor is gevestigd op: C/ RODRIGUEZ DE CEPEDA Nº 35 – 46021 VALENCIA
  • Ingeschreven in het handelsregister van: VALENCIA, VOLUME 9055, BOEK 6339, FOLIO 37, SECTIE 8, BLAD V-134583, VERMELDING 1.
  • Telefoon: +34963285515
  • Email: info@feetuphostels.com

3. Communicatie.

Alle kennisgevingen en mededelingen tussen gebruikers en DE EIGENAAR VAN HET WEB worden, voor alle doeleinden, geacht effectief te zijn wanneer zij per post of op een andere, hieronder beschreven wijze worden gedaan:

4. Voorwaarden voor toegang en gebruik.

De website en zijn diensten zijn gratis en vrij toegankelijk, maar DE EIGENAAR VAN DE WEB verbindt aan het gebruik van sommige van de op zijn website aangeboden diensten de voorwaarde dat het desbetreffende formulier vooraf wordt ingevuld.

De gebruiker garandeert de authenticiteit en actualiteit van alle gegevens die aan de EIGENAAR van de WEBSITE worden meegedeeld en is als enige verantwoordelijk voor eventuele valse of onjuiste verklaringen.

De gebruiker stemt er uitdrukkelijk mee in de inhoud en diensten van DE EIGENAAR VAN HET WEB op gepaste wijze te gebruiken en niet te gebruiken voor onder andere:

a) criminele, gewelddadige, pornografische, racistische, xenofobe of beledigende inhoud te verspreiden, die terrorisme propageert of in het algemeen in strijd is met de wet of de openbare orde.

b) computervirussen in het netwerk te introduceren of handelingen uit te voeren die elektronische documenten, gegevens of fysieke en logische systemen van DE WEBSITE-EIGENAAR of derden kunnen wijzigen, bederven, onderbreken of fouten of schade kunnen veroorzaken; alsmede de toegang van andere gebruikers tot de website en zijn diensten te belemmeren door het massale gebruik van computerbronnen waarmee DE WEBSITE-EIGENAAR zijn diensten aanbiedt.

c) Proberen toegang te krijgen tot de e-mailaccounts van andere gebruikers of tot afgeschermde delen van de computersystemen van DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE of van derden en, indien van toepassing, informatie extraheren.

d) de rechten van intellectuele of industriële eigendom te schenden, alsmede de vertrouwelijkheid van informatie van de EIGENAAR van de WEBSITE of van derden te schenden.

e) Zich voordoen als de identiteit van een andere gebruiker, een overheidsdienst of een derde partij.

f) de inhoud te reproduceren, kopiëren, distribueren, beschikbaar stellen aan, of enige andere vorm van openbare communicatie, transformeren of wijzigen, tenzij u de toestemming hebt van de eigenaar van de desbetreffende rechten of dit wettelijk is toegestaan.

g) gegevens te verzamelen voor reclamedoeleinden en reclame van welke aard dan ook en mededelingen voor verkoopdoeleinden of andere van commerciële aard te verzenden zonder uw voorafgaand verzoek of toestemming.

5. Intellectuele en industriële eigendom.

De gehele inhoud van de website, zoals teksten, foto’s, grafieken, afbeeldingen, iconen, technologie, software, alsmede het grafisch ontwerp en de broncodes, vormen een werk waarvan het eigendom toebehoort aan de EIGENAAR VAN DE WEB, zonder dat dit wordt opgevat als een overdracht aan de gebruiker van geen enkel exploitatierecht daarop, buiten hetgeen strikt noodzakelijk is voor het correcte gebruik van de website.

Kortom, gebruikers die toegang hebben tot deze website kunnen de inhoud bekijken en eventueel geautoriseerde privékopieën maken, op voorwaarde dat de gereproduceerde elementen vervolgens niet worden overgedragen aan derden, noch worden geïnstalleerd op servers die verbonden zijn met netwerken, noch onderworpen zijn aan enige vorm van exploitatie.

Evenzo zijn alle handelsmerken, handelsnamen of onderscheidende tekens van welke aard ook die op de website voorkomen eigendom van DE EIGENAAR VAN DE WEB, zonder dat het gebruik of de toegang ertoe de gebruiker enig recht daarop verleent.

De verspreiding, wijziging, overdracht of openbare mededeling van de inhoud en elke andere handeling die niet uitdrukkelijk is toegestaan door de eigenaar van de exploitatierechten zijn verboden.

6. Hyperlinks.

Het plaatsen van een hyperlink impliceert in geen geval het bestaan van een relatie tussen DE EIGENAAR VAN HET WEB en de eigenaar van de website waarop de link is geplaatst, noch de aanvaarding en goedkeuring door DE EIGENAAR VAN HET WEB van de inhoud of diensten ervan.

Personen die van plan zijn een hyperlink aan te brengen, moeten vooraf schriftelijk toestemming vragen aan DE EIGENAAR VAN HET WEB.

In ieder geval zal de hyperlink alleen toegang geven tot de startpagina of home page van onze website, tevens dient u zich te onthouden van valse, onjuiste of onjuiste verklaringen of aanduidingen over DE EIGENAAR VAN HET WEB, of het opnemen van illegale inhoud, in strijd met de goede gebruiken en de openbare orde.

DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE is niet verantwoordelijk voor het gebruik dat elke gebruiker maakt van het op deze website beschikbaar gestelde materiaal of voor de handelingen die op basis daarvan worden verricht.

In de hyperlinks naar andere plaatsen, zoals ook het geval is met sociale netwerken, oefent DE EIGENAAR VAN HET WEB geen enkele controle uit over deze plaatsen en de inhoud ervan, aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van links naar andere externe websites, noch garandeert hij de beschikbaarheidstechniek, de kwaliteit, de betrouwbaarheid, de nauwkeurigheid, de omvang, de waarheidsgetrouwheid en de geldigheid van het materiaal of de informatie in een van deze hyperlinks of andere internetsites.

7. Uitsluiting van garanties en aansprakelijkheid.

De inhoud van deze website is van algemene aard en dient uitsluitend ter informatie, zonder dat de toegang tot alle inhoud volledig wordt gegarandeerd, noch de volledigheid, juistheid, geldigheid of actualiteit ervan, noch de geschiktheid of bruikbaarheid voor een specifiek doel.

DE EIGENAAR VAN DE WEB sluit, voor zover wettelijk toegestaan, elke aansprakelijkheid uit voor schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit:

a) De onmogelijkheid van toegang tot de website of het gebrek aan waarheidsgetrouwheid, nauwkeurigheid, volledigheid en/of actualiteit van de inhoud, alsmede het bestaan van gebreken en defecten van welke aard ook van de verzonden, verspreide, opgeslagen, beschikbaar gestelde inhoud, waartoe toegang is verkregen via de website of de aangeboden diensten.

b) De aanwezigheid van virussen of andere elementen in de inhoud die wijzigingen in computersystemen, elektronische documenten of gebruikersgegevens kunnen veroorzaken.

c) Niet-naleving van de wetten, goede trouw, openbare orde, verkeersgebruik en deze wettelijke kennisgeving als gevolg van onjuist gebruik van de website. In het bijzonder, en bij wijze van voorbeeld, is DE EIGENAAR VAN DE WEB niet verantwoordelijk voor de handelingen van derden die inbreuk maken op intellectuele en industriële eigendomsrechten, bedrijfsgeheimen, rechten op eer, persoonlijke en familiale privacy, en het imago zelf, evenals de regelgeving inzake oneerlijke concurrentie en illegale reclame.

Evenzo wijst DE EIGENAAR VAN DE WEB elke verantwoordelijkheid af met betrekking tot de informatie die zich buiten deze website bevindt en die niet rechtstreeks door onze webmaster wordt beheerd. De functie van de links op deze website is uitsluitend om de gebruiker te informeren over het bestaan van andere bronnen die de door deze website aangeboden inhoud kunnen uitbreiden.

DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE garandeert noch neemt verantwoordelijkheid voor de werking of toegankelijkheid van de gelinkte sites; noch suggereert, nodigt of beveelt hij een bezoek aan deze sites aan, zodat hij niet verantwoordelijk is voor het verkregen resultaat. DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE is niet verantwoordelijk voor de totstandkoming van hyperlinks door derden.

8. Procedure in geval van illegale activiteiten.

Indien DE EIGENAAR VAN DE WEB kennis krijgt van het gebruik van webdiensten voor activiteiten die rechten schaden of die illegale handelingen vormen, zal hij de nodige maatregelen nemen om deze activiteiten te onderdrukken en te elimineren, waarbij hij zich het recht voorbehoudt om gerechtelijke stappen te ondernemen.

In het geval dat een gebruiker of een derde meent dat er feiten of omstandigheden zijn die het illegale karakter van het gebruik van enige inhoud en/of het uitvoeren van enige activiteit op de webpagina’s opgenomen of toegankelijk via de website aantonen, moet hij een kennisgeving sturen naar DE EIGENAAR VAN DE WEB met vermelding van de vermeende overtredingen.

9. Publicaties

De via de website verstrekte administratieve informatie vervangt niet de juridische openbaarheid van de wetten, verordeningen, plannen, algemene bepalingen en besluiten die formeel moeten worden gepubliceerd in de officiële kranten van de overheidsdiensten, die het enige instrument vormen dat de authenticiteit en de inhoud ervan bevestigt. De op deze website beschikbare informatie moet worden beschouwd als een leidraad zonder rechtsgeldig doel.

10. Toepasselijke wetgeving en jurisdictie.

Op deze juridische mededeling is het Spaanse recht van toepassing. De partijen komen overeen zich te onderwerpen aan de jurisdictie van de rechtbanken en tribunalen die met hen overeenkomen op basis van de toepasselijke procedurele wetgeving.

event_available

Direct booking

bubble

No intermediary

breakfast_dining

Breakfast and lunch

hiking

Walking tours

family_restroom

Family rooms

diversity_3

Shared rooms

BASIC INFORMATION ON PERSONAL DATA PROTECTION
Responsible: NEST HOUSE SL.
Purpose: As well as to send you commercial information about our products and services.
Legitimation: Your own consent, legitimate interest.
Recipient: We will not pass on your data to third parties, unless legally obliged to do so.
Rights: You may exercise your rights of access, rectification or deletion of data, as well as other rights at info@feetuphostels.com.
Likewise, we inform you that if you do not wish to receive commercial information about our products and services, please let us know in the body of the message (in the form above) or write to us at the email address indicated in the previous paragraph.
Additional information: nesthostelsvalencia.com

event_available

Direct boeken

bubble

Geen tussenpersoon

breakfast_dining

Ontbijt en lunch

hiking

Wandeltochten

family_restroom

Familiekamers

diversity_3

Gedeelde kamers

BASISINFORMATIE OVER DE BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS
Verantwoordelijk: NEST HOUSE SL.
Doel: alsmede om u commerciële informatie over onze producten en diensten toe te sturen.
Legitimatie: Uw eigen toestemming, legitiem belang.
Ontvanger: Wij geven uw gegevens niet door aan derden, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn..
Rechten: U kunt uw recht op toegang, rectificatie of verwijdering van gegevens, alsmede andere rechten uitoefenen bij info@feetuphostels.com.
Evenzo informeren wij u dat als u geen commerciële informatie over onze producten en diensten wenst te ontvangen, u ons dat kunt laten weten in de body van het bericht (in het formulier hierboven) of ons kunt schrijven op het e-mailadres dat in de vorige paragraaf is vermeld..
Aanvullende informatie: nesthostelsvalencia.com